بخش دوچرخه

ردیف

استاندارد

توضیحات

1

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها – قسمت 1 – اصطلاحات و تعاریف

 

ISIRI 19951-1

 

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین اصطلاحات و تعاریف مربوط به الزامات ایمنی و عملکردی برای طراحی، مونتاژ و آزمون دوچرخه ها و زیرمجموعه های دارای ارتفاع زین مندرج در جدول 1، است.

این بخش از استاندارد، در مورد انواع دوچرخه های خاص مانند دوچرخه های تحویل کالا، دوچرخه های خوابیده، دوچرخه های پشت سر هم (بیش از یک سرنشین)، دوچرخه های BMX (معمولی) و دوچرخه های طراحی و تجهیز شده برای کاربردهای سخت مانند رویدادهای رقابتی مجاز، مانورهای آروباتیک یا سنگنوردی، به کار نمی رود.

2

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها – قسمت 2 – الزاماتی برای دوچرخه های  شهر و کوه پیمایی، بزرگسال، کوه و مسابقه

ISIRI 19951-2

 

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و عملکردی برای طراحی، مونتاژ و آزمون دوچرخه ها و زیرمجموعه های دارای ارتفاع زین مندرج در جدول 1، و تعیین خط مشی برای دستورالعمل سازنده برای نگهداری و استفاده چنین دو چرخه هایی است.

این بخش از استاندارد ملی ایران، در مورد دوچرخه های جوان بزرگسال با حداکثر ارتفاع زین mm 635  یا بیشتر و کمتر از mm 750، دو چرخه های شهر و کوه پیمایی، دوچرخه های کوه، و دوچرخه های مسابقه دارای حداکثر ارتفاع زین mm 635 یا بیشتر شامل دوچرخه های تاشور کاربرد دارد (به جدول 1 و شکل 1 مراجعه شود.

این بخش از استاندارد در مورد  انواع ویژه دوچرخه مانند دوچرخه های تحویل، دوچرخه های خوابیده، دوچرخه های پشت سر هم، دوچرخه های BMX (معمولی) و دوچرخه های طراحی و تجهیز شده برای استفاده در کاربردهای سخت مانند رویدادهای رقابتی مجاز، مانورهای آروباتیک یا سنگنوردی، به کار نمی رود.

یادآوری برای دوچرخه های با حداکثر ارتفاع mm435 یا کمتر، به استاندارد ISO 8124-1  و با ارتفاع زین بیشتر از mm435 و کمتر از mm635 به استاندارد ISO 8098 مراجعه شود.

 

3

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها – قسمت 3 – روش های آزمون مشترک

ISIRI 19951-3

 

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون مشترک برای مقاصد استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد

4

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها – قسمت 4 – روش های آزمون ترمز

ISIRI 19951-4

 

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون ترمز برای مقاصد استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد

5

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها –

قسمت 5 – روش های آزمون فرمان

ISIRI 19951-5

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون فرمان برای مقاصد استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد

6

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها – قسمت 6 – روش های آزمون قاب و دوشاخه

ISIRI 19951-6

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون آزمون قاب و دوشاخه برای مقاصد استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد

 

7

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها – قسمت 7 – روش های آزمون چرخ ها و طوقه ها

ISIRI 19951-7

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون چرخ و طوقه برای مقاصد استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد

8

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها –

قسمت 8 : روش های آزمون پدال و سامانه رانش

ISIRI 19951-8

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون پدال و سامانه رانش برای اهداف استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد.

 

9

دوچرخه ها – الزامات ایمنی برای دوچرخه ها –

قسمت 9 – روش های آزمون زین و لوله زین

ISIRI 19951-9

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین روش های آزمون زین و لوله زین برای مقاصد استاندارد ملی ایران شماره 2-19951 می باشد.

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت شکوه پارس آزمون است.
طراحی و توسعه نونگار پردازش