بخش استاتیک

ردیف

استاندارد

توضیحات

1

موتورسيکلتهاي دو چرخ -پايداري پارک کردن موتورسيکلت با استفاده از جک هاي وسط و بغل

ISIRI 13262

 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ویژگیها و روشهای آزمون جک های مربوط به موتورسیکلت های دو چرخ بوده و برای کلیه موتورسیکلت های دوچرخ تعریف شده در بند 2 استاندارد ملی ایران به شماره 7558 کاربرد دارد.

2

موتورگازی و موتورسيکلت- جرم ها و ابعاد

ISIRI 8314

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين حد اکثر جرم ها و ابعاد مجاز خودرو های موتوری دو چرخ, سه چرخ یا چهار چرخ مطابق تعریف ارائه شده در استاندارد ملی به شماره 7558 می باشد .

 

3

موتورسيكلتهای دوچرخ- موقعيت تجهيزات روشنايی و چراغهای هشدار دهنده

INSO 13806

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات تجهیزات روشنایی و چراغ های علامت دهنده نوری وسایل نقلیه دو یا سه چرخ و معرفی مطابق تعریف ارائه شده در استاندارد ملی به شماره 7558 می باشد

این استاندارد در مورد نصب تجهیزات روشنایی و وسایل علامت دهنده نوری در وسایل نقلیه دو یا سه چرخ کاربرد دارد.

4

موتورسيكلت ها-كنترل ها  انواع، موقعيت ها و عملكردها

INSO 13138

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين انواع ، موقعيت و عملكرد كنترلهاي مورد استفاده راننده موتورسيكلت دوچرخ به منظور تسهيل در استفاده از آنها مي باشد . 

 

5

موتورگازی و موتورسيکلت- تجهيزات ضد سرقت

ISIRI 8316

هدف از تدوين اين استاندارد تعیین ویژگیها و روشهای آزمون دستگاههای ضد سرقت است که به منظور جلو گیری از استفاده غیر مجاز در خودروهای موتوری دو چرخ با یا بدون یدک کش کناری و خودرو های موتوری سه چرخ و چهار چرخ مطابق تعریف ارائه شده در استاندارد ملی به شماره 7558 نصب می گردند.

 

6

موتورگازی و موتورسيکلت- پلاکهای شناسايی

ISIRI 8317

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات مربوط به پلاک های شناسایی  وسایل نقلیه دو یا سه چرخ و معرفی مطابق تعریف ارائه شده در استاندارد ملی به شماره 7558 می باشد

 

7

موتورگازی و موتورسيکلت- موقعيت نصب پلاک

ISIRI 8318

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات مربوط به موقعیت نصب پلاک عقب  وسایل نقلیه دو یا سه چرخ و معرفی مطابق تعریف ارائه شده در استاندارد ملی به شماره 7558 می باشد .

 

8

موتورگازی و موتورسيکلت- دستگيره سرنشين موتورسيکلتهای دو چرخ

ISIRI 8319

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات مربوط به دستگیره سر نشین موتورسیکلتهای دوچرخی که پیش بینی لازم برای حمل سر نشین در آنها لحاظ شده است میباشد .

 

9

برجستگیهای بیرونی وسایل نقلیه موتوری دو یا سه چرخ

INSO 20127

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين معیارها و  الزامات برای برجستگیهای بیرونی و شکاف های ناشی از وسایل نقلیه دو یا سه چرخ و نیز اجزائ و قطعات منفسله آن می باشد

این استاندارد برای کلیه گروه های وسایل نقلیه دو یا سه چرخ مطابق با استاندارد ملی 7558 و همچنین قطعات منفسله قابل نصب بر روی آنها کاربرد دارد.

 

10

موتورسیکلتها و موتورهای گازی دوچرخ–راهکارهای جلوگیری از دستکاری

ISIRI 11411

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ارائه مجموعه ای از الزامات و ویژگیهای فنی برای جلو گیری از دستکاری موتورسیکلت ها و موتورهای گازی دو چرخ مطابق تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی شماره 7558 می باشد که این تغییرات می تواند در عملکرد ایمنی و آلاینده های وسیله نقلیه تاثیر گذار باشد  این استاندارد برای موتورسیکلتها و موتورهای گازی دوچرخ کاربرد دارد .

 

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت شکوه پارس آزمون است.
طراحی و توسعه نونگار پردازش